دانشگاه پیام نور استان مازندران
کد کاربر
رمز
 
 
 «امام صادق علیه السلام »
 
"  از شیعیان و پیروان ما نیست ، آن کس که به زبان خود را پیرو ما بداند ،
 ولی در عمل مخالفت با ما نماید ، و از آثار ما(پیامبر و ائمه) تبعیت ننماید."

 فیلم آموزشی اتوماسیون اداری را از اینجا دریافت نمایید.

 
www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.