دانشگاه پیام نور استان مازندران
کد کاربر
رمز
 
 
پیامبر اکرم صلی الله و علیه و آله:
 
"اگر رفاقت و مدارا کردن با بندگان خدا ، به صورت مخلوقی بود که دیده
  می شد ، در میان مخلوقات خدا ، هیچ موجودی زیباتر و نیکوتر از آن
  نبود."

 فیلم آموزشی اتوماسیون اداری را از اینجا دریافت نمایید.

 
www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.