دانشگاه پیام نور استان مازندران
کد کاربر
رمز
 
 
 «امام رضا علیه السلام»
 
" هر کس غم و اندوهی از قلب مومن دور نماید و گشایشی در کار او قرار
   دهد ، خداوند هم ، غم و اندوه را از قلبش در قیامت دور می کند."

 فیلم آموزشی اتوماسیون اداری را از اینجا دریافت نمایید.

 
www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.